Chương trình dành cho những người mới bắt đầu học hoặc ôn lại Tiếng Anh

Tiếng anh cơ bản dành cho người đã qua cơ bản 1 hoặc người cần ôn tập lại

Tiếng anh giao tiếp cho cuộc sống hàng ngày và cho người đi làm

.................. to France ? Not yet A.have you be B.have you been C.have you being D.were you been , m chọn B đúng ko ạ ?

The children ................ to be polite A.should teach B.should be teach C. should be taught D.should be teaching , làm sao biết phải chọn C ?

Do not leave anything behind,...?

come...the idea. come đi với giới từ gì để có cùng nghia made invetion cô

Cô dịch giúp em phan trong ngoac kep với ah: Used to be handsome , now kind of (squidgy round the edges).Em cảm ơn cô ah.