Chủ đề 132 - Viết essay

Write an essay (150 - 300 words) about this topic:

Individual greed and selfishness has been the basis of the modern society. Some people think that we must return to the older and more traditional values of respect for the family and the local community in order to create a better world to live in. To what extent do you agree or disagree?


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích

You will get a chance to see a better view of the lake as we head slightly east towards the end of this mountain pass câu trên dịch là gì ạ?từ câu trên phân biệt cách dùng 2 động từ"head' và "toward"?

mong website tienganh123.com có 1 hình thức thanh toán thẻ vip bằng việc mua thẻ điện thoại.

mong tienganh123 nhanh chóng cập nhật sách mới.

Kết bạn với tui với

jo co ai onl ko zay