Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 3

Vocabulary
always
/ˈɔːlweɪz/
(Class: adv.)
luôn luôn
The children are always making noise.
am
/æm/
(Class: v.)
I think I am the best student in my class.
are
/ɑːr /
(Class: v.)
Are you hungry?
amount
/əˈmaʊnt/
(Class: n.)
lượng
Small amounts of land were used for keeping animals.
and
/ænd/
(Class: conj.)
Tom and Jerry are friends.
angry
/ˈæŋgri/
(Class: adj.)
giận dữ
She can get angry easily.
any
/ˈeni/
(Class: adj.)
(Class:pron.)
một vài, một số
Is there any soup left?
anyone
/ˈeniwʌn/
(Class: pron.)
người nào, ai
Is there anyone here?.
anything
/ˈeniθɪŋ/
(Class: pron.)
vật gì, việc gì
I can do anything for you.
anytime
/ˈenitaɪm/
(Class: pron.)
bất kì lúc nào
You can log on to the internet anytime.
To be

Động từ "to be" chia ở thì hiện tại như sau

Ngôi thứ nhất: I + am (Viết rút gọn: I'm)

Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số nhiều: You/We/They + are (Viết rút gọn: You're)

Ngôi thứ ba số ít: He/She/It + is (Viết rút gọn: He's)

Eg:

I am 13 years old. Tôi 13 tuổi.

They are my teachers at the university. Họ là giáo viên của tôi ở trường đại học.

What is your job? Bạn làm nghề gì? (Nghề nghiệp của bạn là gì?)

Any

Ta sẽ dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định, nghi vấn. Khi đó any có nghĩa "một số", "một vài".

Eg:

I have some books on the shelf. Tôi có một số quyển sách ở trên giá.

I don't have any books on the shelf. Tôi chẳng có quyển sách nào ở trên giá.

Do you have any books on the shelf? Bạn có quyển sách nào ở trên giá không?

"Any" ghép với các từ "one", "body", "thing", "where", "time" ... sẽ mang nghĩa là "bất kì". Khi đó danh từ có "any" làm chủ ngữ sẽ đi với động từ chia ở dạng số ít.

Eg: Anything is possible. Mọi việc đều có thể xảy ra.

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
Tham khảo

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay