Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 9

Vocabulary
block
/blɒk/
(Class: n.)
khối, tòa nhà
My friend and I live on the same block.
blue
/bluː/
(Class: adj.)
(Class: n.)
màu xanh da trời
The sky is blue.
board
/bɔːd/
(Class: n.)
bảng
The teacher wrote her name up on the black board.
boat
/bəʊt/
(Class: n.)
thuyền
We are sitting in a fishing boat.
body
/ˈbɒd.i/
(Class: n.)
cơ thể
She rubbed suntan lotion over her entire body.
bone
/bəʊn/
(Class: n.)
xương
I don't like fish because I hate the bones.
book
/bʊk/
(Class: n.)
sách
I took a book with me to read on the train.
border
/bɔː.dər /
(Class: n.)
biên giới
The border between the United States and Canada is very long.
bottle
/ˈbɒtl ̩/
(Class: n.)
chai, lọ
A bottle of milk costs 2 dollars.
bowl
/bəʊl/
(Class: n.)
bát
She eats a bowl of soup everyday.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay