Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
<
Unit 10

Vocabulary
born
/bɔːn/
(Class: v.)
sinh ra
She was born in 1980.
blow
/bləʊ/
(Class: v.)
thổi
The wind is blowing very hard.
boil
/bɔɪl/
(Class: v.)
đun, sôi
He was boiling the water when she came.
borrow
/ˈbɒr.əʊ/
(Class: v.)
mượn
Can I borrow a pen?
breathe
/briːð/
(Class: v.)
thở
The patient can not breathe by himself.
bring
/brɪŋ/
(Class: v.)
mang
Could you bring me that chair?
brush
/brʌʃ/
(Class: v.)
chải (tóc), quét, đánh (răng)
You should brush your hair before going to school.
build
/bɪld/
(Class: v.)
xây dựng
Our country will build a high-speed railway in the future.
burn
/bɜːn/
(Class: v.)
cháy
The candle burns out.
buy
/baɪ/
(Class: v.)
mua
Where did you buy your skirt?
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay