Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 11

Vocabulary
both
/bəʊθ/
(Class: adj.)
(Class: adv.)
cả hai
Both these boys are in the fifth grade.
bottom
/ˈbɒt.əm/
(Class: n.)
phần dưới cùng, đáy
Look at the bottom of the page.
box
/bɒks/
(Class: n.)
hộp
The twins are given a box of chocolate for their birthday.
boy
/bɔɪ/
(Class: n.)
cậu bé
The boy is a genius.
branch
/brɑːnt ʃ/
(Class: n.)
nhánh, chi
The tree has 7 branches in total.
brave
/breɪv/
(Class: adj.)
dũng cảm
It was a brave decision to quit her job and start her own business.
bread
/bred/
(Class: n.)
bánh mỳ
Sandwiches are a kind of fast food.
break
/breɪk/
(Class: v.)
làm vỡ
Jane is always breaking things.
breakfast
/ˈbrek.fəst/
(Class: n.)
bữa sáng
I skipped my breakfast this morning.
bridge
/brɪdʒ/
(Class: n.)
cây cầu
Long Bien bridge was designed by a French architect.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay