Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 14

Vocabulary
call
/kɔːl/
(Class: v.)
gọi, đặt tên
They've called the twins Katherine and Thomas.
can
/kæn/
(Class: v.)
có thể
Can you read that sign from this distance?
care
/keər /
(Class: n.)
(Class: v.)
quan tâm, chăm sóc
Don't worry about me, I can take care of myself.
careful
/ˈkeəfəl/
(Class: adj.)
cẩn thận
Be careful to look both ways when you cross the road.
careless
/ˈkeələs/
(Class: adj.)
cẩu thả
He is the most careless driver I've ever known.
carry
/ˈkæri/
(Class: v.)
mang
These books are too heavy for me to carry.
catch
/kætʃ/
(Class: v.)
tóm
We saw the eagle swoop from the sky to catch its prey.
central
/ˈsentrəl/
(Class: adj.)
trung tâm
Of course, you pay more for the properties with central location.
change
/tʃeɪndʒ/
(Class: v.)
thay đổi
It's high time you changed your hairstyle.
chase
/tʃeɪs/
(Class: v.)
đuổi theo
She was chasing after a man who had snatched her bag.
Một số cấu trúc với "care"

care (n): chăn sóc

care (v): quan tâm

careful (adj): cẩn thận

careless (adj): cẩu thả, ẩu

care for somebody quan tâm đến ai, thích ai, chăm sóc ai

take care of somebody chăm sóc ai
Eg: Take good care of that girl of yours, Patrick - she's very special. Hãy chăm sóc cô gái của mình thật tốt, Patrick - cô ấy rất đặc biệt.

I couldn't care less ; for all I care ; as if I care - thể hiện rằng người nói không thích, không quan tâm đến điều đang được nhắc tới.

care of Mr. X nhờ ông X chuyển giúp (viết trên phong bì)

Care killed the cat lo bạc râu, sầu bạc tóc

 

Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay