Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 17

Vocabulary
cloud
/klaʊd/
(Class: n.)
mây
The sky was a perfect blue - not a cloud in sight.
cloudy
/ˈklaʊdi/
(Class: adj.)
nhiều mây
Look at the cloudy sky!
coffee
/ˈkɒfi/
(Class: n.)
cà phê
We drink 2 cups of coffee everyday.
coat
/kəʊt/
(Class: n.)
áo khoác
Put on your coat, Joe, or you'll freeze.
coin
/kɔɪn/
(Class: n.)
tiền xu
I need some coins for the vending machine.
cold
/kəʊld/
(Class: adj.)
lạnh
It's very cold in winter.
collect
/kəˈlekt/
(Class: v.)
thu thập, sưu tập
She likes collecting dolls.
colour
/ˈkʌlər /
(Class: n.)
màu sắc
What's your favourite colour?
comb
/kəʊm/
(Class: n.)
cái lược
Can you bring me the comb over there?
comfortable
/ˈkʌmfətəbl ̩/
(Class: adj.)
thoải mái
I don't feel comfortable in high heels.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay