Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 19

Vocabulary
copper
/ˈkɒp.ər /
(Class: n.)
đồng
We will need some copper wires.
corn
/kɔːn/
(Class: n.)
ngô
I'll make corn soup for my family this evening.
corner
/ˈkɔː.nər /
(Class: n.)
góc
Click the icon in the bottom right-hand corner of the screen.
correct
/kəˈrekt/
(Class: adj.)
đúng, phải
She doesn't love you, is that correct?
cost
/kɒst/
(Class: v.)
trị giá, tính giá
How much does this book cost?
contain
/kənˈteɪn/
(Class: v.)
chứa
Try to avoid foods which contain a lot of fat.
count
/kaʊnt/
(Class: v.)
đếm
Let's count out loud from one to ten.
country
/ˈkʌn.tri/
(Class: n.)
đất nước
Which is the largest country in Asia?
course
/kɔːs/
(Class: n.)
khóa học
Tim did a three-year course in linguistics at Newcastle.
cover
/ˈkʌv.ər /
(Class: v.)
bao phủ
How much of the Earths surface is covered with water?
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay