Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 21

Vocabulary
day
/deɪ/
(Class: n.)
ngày
January has 31 days.
dead
/ded/
(Class: adj.)
chết, mất
She's been dead for twenty years now.
decide
/dɪˈsaɪd/
(Class: v.)
quyết định
He can't decide whether to buy it.
decrease
/dɪˈkriːs/
(Class: v.)
giảm
Our share of the market has decreased sharply this year.
deep
/diːp/
(Class: adj.)
sâu
The hole is so deep that you can't see the bottom.
deer
/dɪər /
(Class: n.)
nai
This is a white-tailed deer.
depend
/dɪˈpend/
(Class: v.)
phụ thuộc
The country depends heavily on foreign aid.
desk
/desk/
(Class: n.)
bàn
She sat at her desk writing letters.
destroy
/dɪˈstrɔɪ/
(Class: v.)
phá hủy
Most of the old part of the city was destroyed by bombs during the war.
develop
/dɪˈvel.əp/
(Class: v.)
phát triển
This exercise is designed to develop the shoulder and back muscles.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay