Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 22

Vocabulary
die
/daɪ/
(Class: v.)
chết
Twelve people died in the accident.
different
/ˈdɪf.ər.ənt/
(Class: adj.)
khác
She seems to wear something different every day.
difficult
/ˈdɪf.ɪ.kəlt/
(Class: adj.)
khó khăn
Many things make it difficult for women to reach the top in US business.
dinner
/ˈdɪn.ər /
(Class: n.)
bữa tối
We were just having dinner.
direct
/da ɪˈrekt/
(Class: v.)
hướng dẫn, chỉ dẫn
Could you direct me to the airport?
direction
/da ɪˈrek.ʃən/
(Class: n.)
hướng
He was going in the direction of the bedroom.
dirty
/ˈdɜː.ti/
(Class: adj.)
bẩn
Her coat was dirty because of the rain.
discover
/dɪˈskʌv.ər /
(Class: v.)
phát hiện, khám phá
We searched all morning for the missing papers and finally discovered them in a drawer.
dish
/dɪʃ/
(Class: n.)
đĩa, món ăn
Have you washed the dishes?
do
/duː/
(Class: v.)
làm
The only thing we can do now is wait and see what happens.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay