Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 23

Vocabulary
dog
/dɒg/
(Class: n.)
chó
We could hear dogs barking in the distance.
door
/dɔːr /
(Class: n.)
cửa
The door to his bedroom was locked.
double
/ˈdʌbl ̩/
(Class: v.)
gấp đôi, nhân đôi
Company profits have doubled since the introduction of new technology.
down
/daʊn/
(Class: adv.)
xuống
The space capsule came down in the ocean.
draw
/drɔː/
(Class: v.)
vẽ
The children drew pictures of their families.
dream
/driːm/
(Class: n.)
What did you dream about last night?
dress
/dres/
(Class: n.)
váy liền
Cathy likes wearing short dresses in winter.
drink
/drɪŋk/
(Class: v.)
uống
He drank three glasses of water.
drive
/draɪv/
(Class: v.)
lái xe
They're driving to Scotland on Tuesday.
drop
/drɒp/
(Class: v.)
rơi
The book dropped from the shelf.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay