Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 25

Vocabulary
easy
/ˈiː.zi/
(Class: adj.)
dễ dàng, đơn giản
It isn't easy being a parent.
eat
/iːt/
(Class: v.)
ăn
When I've got a cold, I don't feel like eating.
education
/ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən/
(Class: n.)
giáo dục
It's important for children to get a good education.
effect
/ɪˈfekt/
(Class: v.)
tác động
As a political party they are trying to effect a change in the way that we think about our environment.
egg
/eg/
(Class: n.)
trứng
How do you like your eggs, fried or boiled?
eight
/eɪt/
(Class: n.)
tám
She was eight years old when her family moved here.
either
/ˈˈiːðər /
(Class: adv.)
cũng
I don't eat meat and my husband doesn't either.
electric
/ɪˈlek.trɪk/
(Class: adj.)
điện
We should buy a new electric kettle.
elephant
/ˈel.ɪ.fənt/
(Class: n.)
voi
I took my nephew to the zoo to see elephants.
else
/els/
(Class: adv.)
khác, nữa
If it doesn't work, try something else.
Cách sử dụng either/neither

Trong lối nói phụ họa, "either" và "neither" được dùng ở câu phủ định; trong khi "too" và "so" được dùng ở câu khẳng định.

Câu khẳng định

Câu phủ định

- I am seven years old now.
- I am, too.

- I am not seven years old now.
- I am not, either.

- I am seven years old now.
- So am I.

- I am not seven years old now.
- Neither am I.

Từ ví dụ trên, ta rút ra cấu trúc

S + be/trợ từ + not +, + either

Neither + be/trợ từ + S

Cấu trúc either...or... và neither...nor...

either...or ... : hoặc ... hoặc ...

neither ... nor ... : chẳng ... chẳng ...

Chú ý: Động từ trong cấu trúc này sẽ chia theo danh từ đi sau or hoặc nor.

Neither/ either + noun + nor/or + plural noun + plural verb

Neither/ either + noun + nor/or + singular noun + singular verb

Eg:
Neither John nor his friends are going to the beach today. Chẳng phải John hay bạn bè của anh ấy đến bãi biển vào hôm nay.
Either John or Bill is going to the beach today. Hoặc là John, hoặc là Bill đến bãi biển ngày hôm nay.

Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...
Tham khảo

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay