Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 26

Vocabulary
empty
/ˈempti/
(Class: adj.)
trống rỗng
Shall I take the empty bottles for recycling?
end
/end/
(Class: v.)
kết thúc
When is your meeting due to end?
enemy
/ˈenəmi/
(Class: n.)
kẻ thù
The enemy had succeeded in stopping our supplies from getting through.
enjoy
/ɪnˈdʒɔɪ/
(Class: v.)
thưởng thức, thích
I really enjoyed that film.
enough
/ɪˈnʌf/
(Class: adv.)
đủ
Is the water hot enough yet?
enter
/ˈen.tər /
(Class: v.)
vào
The police entered the building through the side door.
equal
/ˈiːkwəl/
(Class: adj.)
bằng nhau, bình đẳng
All people are equal, deserving the same rights as each other.
entrance
/ˈentrən s/
(Class: n.)
lối vào
There are two entrances, one at the front and one around the back.
escape
/ɪˈskeɪp/
(Class: v.)
thoát ra
Two prisoners have escaped.
even
/ˈiːvən/
(Class: adv.)
thậm chí
The next 36 hours will be even colder with snow showers becoming more widespread.
Cấu trúc enough/too

Cấu trúc enough

Enough đứng sau tính từ và phó từ

adj/adv + enough + (for somebody) + to-inf

Eg:
Are those French fries good enough for you? Khoai tây chiên có đủ ngon đối với bạn không?
She speaks Spanish well enough to be an interpreter. Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha đủ tốt để trở thành phiên dịch viên.

Nếu chủ ngữ thực hiện cả 2 hành động (động từ chính và to-inf) là một thì không có phần (for somebody), còn nếu 2 đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to-inf sẽ được thể hiện trong phần for somebody.

Enough đứng trước danh từ

enough + noun + (for somebody) + to-inf

Eg: He does not have enough money to attend the concert. Anh ấy không có đủ tiền để tham dự buổi hòa nhạc.

Nếu danh từ đã được nhắc đến trước đó, thì ở dưới có thể dùng enough như một đại từ thay thế cho danh từ

Eg: I forgot my money. Do you have enough? Tôi quên tiền rồi. Bạn có đủ không?

Cấu trúc too... to mang nghĩa quá ... đến nỗi không thể ...

too + adj/adv + (for somebody) + to-inf

Eg:
He is too weak to run. Anh ấy quá yếu đến nỗi không thể chạy.
The coffee was too hot for me to drink. Cà phê quá nóng đến nỗi tôi không thể uống.

 

Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...
Tham khảo

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay