Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 27

Vocabulary
evening
/ˈiːvnɪŋ/
(Class: n.)
buổi tối
What is your plan for this evening?
event
/ɪˈvent/
(Class: n.)
sự kiện
This year's Olympic Games will be the biggest ever sporting event.
ever
/ˈevər /
(Class: adv.)
từng
Have you ever been to London?
every
/ˈevri/
(Class: adj.)
mỗi, mọi
The police want to interview every employee about the theft.
everyone
/ˈevriwʌn/
(Class: pron.)
mọi người
Everyone prefers talking to listening.
everybody
/ˈevriˌbɒdi/
(Class: pron.)
mọi người
Everybody, close your books, please!
exact
/ɪgˈzækt/
(Class: adj.)
chính xác
The exact time of the accident was 2:43 pm.
examination
/ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/
(Class: n.)
thi cử, kỳ thi
Bill studies very hard before the examination.
example
/ɪgˈzɑːmpl ̩/
(Class: n.)
ví dụ
Could you give me an example of the improvements you have mentioned?
except
/ɪkˈsept/
(Class: prep.)
ngoại trừ
The museum is open daily except Monday.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay