Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 28

Vocabulary
excited
/ɪkˈsaɪ.tɪd/
(Class: adj.)
háo hức, sôi nổi
Are you getting excited about your holiday?
exercise
/ˈek.sə.saɪz/
(Class: n.)
bài tập
The book has exercises at the end of every chapter.
expect
/ɪkˈspekt/
(Class: v.)
dự định, hi vọng, mong đợi
We are expecting a lot of applicants for the job.
expensive
/ɪkˈspent .sɪv/
(Class: adj.)
đắt
Rolls Royces are very expensive.
explain
/ɪkˈspleɪn/
(Class: v.)
giải thích
The teacher explained the rules to the children.
extremely
/ɪkˈstriːm.li/
(Class: adv.)
cực kỳ
She's extremely beautiful.
eye
/aɪ/
(Class: n.)
mắt
He closed his eyes and went to sleep.
fail
/feɪl/
(Class: v.)
thất bại
She moved to London in the hope of finding a job as a model, but failed.
fall
/fɔːl/
(Class: v.)
rơi
The snow had been falling steadily all day.
false
/fɒls/
(Class: adj.)
sai
The news report about the explosion turned out to be false.
Động từ (V-ing và V-ed) dùng làm tính từ

Tính từ dạng V-ing được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động.

Tính từ dạng V-ed được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng chịu tác động của hành động.

Eg:

The boring lecture put the students to sleep.

The bored students went to sleep during the lecture.

The child saw a frightening movie.

The frightened child began to cry.

 

Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...
Tham khảo

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay