Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 29

Vocabulary
face
/feɪs/
(Class: n.)
mặt
I was greeted by smiling faces.
fact
/fækt/
(Class: n.)
sự thật
Do you know in fact that 70% of our body is water?
family
/ˈfæm.əl.i/
(Class: n.)
gia đình
A new family has moved in next door.
farm
/fɑːm/
(Class: n.)
nông trại, trang trại
My family has a big farm in Dong Nai.
female
/ˈfiː.meɪl/ n
(Class: n.)
nữ giới
Females represent 40% of the country's workforce.
film
/fɪlm/
(Class: n.)
phim
I hate people talking while I'm watching a film.
finger
/ˈfɪŋ.gər /
(Class: n.)
ngón tay
I cut my finger chopping onions last night.
fire
/faɪər /
(Class: n.)
lửa
The library was badly damaged in the fire.
fish
/fɪʃ/
(Class: n.)
Several large fish live in the pond.
flag
/flæg/
(Class: n.)
cờ
Flags of all the participating countries are flying outside the stadium.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay