Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 33

Vocabulary
football
/ˈfʊt.bɔːl/
(Class: n.)
bóng đá
Are you coming to the football match?
for
/fɔːr /
(Class: prep.)
để, cho
There's a prize for the fastest three runners in each category.
force
/fɔːs/
(Class: n.)
lực, lực lượng
The force of the wind had brought down a great many trees in the area.
foreign
/ˈfɒr.ən/
(Class: adj.)
nước ngoài
His work provided him with the opportunity for a lot of foreign travel.
forest
/ˈfɒr.ɪst/
(Class: n.)
rừng
The children got lost in the forest.
forget
/fəˈget/
(Class: v.)
quên
Let me write down that date before I forget it.
forgive
/fəˈgɪv/
(Class: v.)
tha thứ
I don't think she's ever quite forgiven me for getting her name wrong that time.
fork
/fɔːk/
(Class: n.)
cái dĩa, nĩa
Bring a knife and a fork to table 2.
form
/fɔːm/
(Class: n.)
mẫu, dáng
When you have completed the form, hand it in at the desk.
fox
/fɒks/
(Class: n.)
cáo
Foxes like eating chickens.
Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay