Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 34

Vocabulary
four
/fɔːr /
(Class: n.)
(Class: adj.)
bốn
Most animals have four legs.
free
/friː/
(Class: adj.)
tự do, miễn phí
I let the dogs run free in the park.
freedom
/ˈfriː.dəm/
(Class: n.)
tự do
They are campaigning for freedom of information.
freeze
/friːz/
(Class: v.)
đông lại. làm đông đặc
Water freezes to ice at a temperature of 0°C.
fresh
/freʃ/
(Class: adj.)
tươi, mới
Your coffee is cold - let me make you a fresh cup.
friend
/frend/
(Class: n.)
bạn bè
He finds it difficult to make friends.
friendly
/ˈfrend.li/
(Class: adj.)
thân mật, thân thiện
Our neighbours have always been very friendly to us.
from
/frɒm/
(Class: prep.)
từ
The wind is coming from the north.
front
/frʌnt/
(Class: n.)
phía trước
The front of the museum is very impressive.
fruit
/fruːt/
(Class: n.)
hoa quả
Apples, oranges, pears and bananas are all types of fruit we have.
Một số cấu trúc với "free"

free (adj): tự do, miễn phí, rảnh rỗi

Eg: Are you free this evening? Tối nay bạn rỗi không?

-free (suffix) không có -

Eg:
No working environment is entirely stress-free. Không có môi trường làm việc nào hoàn toàn không có áp lực.
We can buy them in the duty-free shop at the airport. Chúng ta có thể mua chúng ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay.

freedom (n) sự tự do

Eg: Children are allowed much more freedom these days. Trẻ em ngày nay được tự do hơn.

to free somebody from something: giải phóng ai khỏi điều gì

Eg: He dedicated his life to freeing the world from famine and disease. Anh ấy cống hiến cuộc đời mình để giải phóng thế giới khỏi nạn đói và bệnh tật.

as free as a bird hoàn toàn tự do

There's no such thing as a free lunch. Không có gì là miễn phí.

Eg:
- I get to travel with my job but the downside is I have to give talks. Tôi phải di chuyển nhiều trong công việc nhưng điểm bất lợi là tôi phải diễn thuyết.
- Well, there's no such thing as a free lunch. Ôi chà, chẳng có gì là miễn phí cả đâu.

 

Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay