Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 99

 

Vocabulary
window
/ˈwɪn.dəʊ/
(Class: n.)
cửa sổ
Is it all right if I open the window?
wine
/waɪn/
(Class: n.)
rượu vang
I love Australian wines, especially the white wines.
winter
/ˈwɪn.tər/
(Class: n.)
mùa đông
Last winter we went skiing.
wire
/waɪər/
(Class: n.)
dây điện
Someone had cut the telephone wires.
wise
/waɪz/
(Class: adj.)
thông minh
I think you made a wise choice.
woman
/ˈwʊm.ən/
(Class: n.)
phụ nữ
She's a really nice woman.
wonder
/ˈwʌn.dər/
(Class: v.)
tự hỏi
I wonder whether you could pass me the butter?
word
/wɜːd/
(Class: n.)
từ
Your essay should be no more than two thousand words long.
work
/wɜːk/
(Class: v.)
làm việc, hiệu quả
She worked as a cleaner at the hospital.
world
/wɜːld/
(Class: n.)
thế giới
We live in a changing world and people must learn to adapt.

 

Trò chơi luyện tập
Bài tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay