Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 9

A/ Vocabulary
No. 81
over
/'əʊvə/
adv.
trên, lên trên
No. 82
our
/'aʊə/
det.
của chúng tôi, chúng ta
No. 83
even
/'iːvn /
adv.
thậm chí, ngay cả
No. 84
most
/məʊst/
adj.
nhiều nhất, hầu hết
No. 85
me
/miː /
pron.
tôi
No. 86
state
/steɪt /
n.
tình trạng, trạng thái
No. 87
after
/'ɑːftə/
prep.
sau khi
No. 88
also
/'ɔːlsəʊ/
adv.
cũng
No. 89
made
/meɪd/
v.
làm, chế tạo
No. 90
many
/ˈmenɪ/
det.
nhiều

Mỗi từ tiếng Anh thường có rất nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Trong phạm vi những bài này chúng tôi chỉ đưa ra các cách sử dụng thông thường nhất.

Bạn có thể tham khảo các từ điển chuẩn để có thể biết nhiều hơn về nghĩa và cách sử dụng các từ.

B/ Notes

82. our: là tính từ sở hữu, đứng trước danh từ để bổ sung ý nghĩa danh từ đó thuộc về "chúng tôi, chúng ta". Trong một số trường hợp "our" được dùng để gọi hoặc đề cập tới Chúa hay một nhân vật thần thánh.

Ví dụ: Our Father = God (Chúa), Our Lady = the Virgin Mary (Đức trinh nữ Maria)

84. most: là tính từ ở dạng so sánh hơn nhất của "many, much, a lot of". Tham khảo thêm về hình thức so sánh hơn nhất của tính từ tại đây: Link

*Idiom: At (the) most: nhiều nhất, không hơn. Ví dụ: There were 20 people at the party at the most. (Có nhiều nhất là 20 người ở bữa tiệc.)

88. state vs condition:

- state: được dùng mang nghĩa chung hơn là "condition", thường đề cập tới hiện trạng của một sự vật, sự việc tại một thời điểm cụ thể và có thể đứng một mình không cần tính từ đi kèm. Ví dụ: What a state this computer is in! (Chiếc máy tính này đang ở trong tình trạng thật tồi tệ.)

- condition: thường được đi kèm với một tính từ, thường để chỉ tình trạng về hình thức bên ngoài, chất lượng hoặc thứ tự hoạt động/làm việc của một người hoặc vật. Ví dụ: This machine is in excellent condition. (Chiếc máy này đang ở tình trạng rất tốt - hoạt động rất tốt.)

88. also: không dùng trong câu phủ định, và mang tính trang trọng, lịch sự hơn "as well, too".

C/ Examples
OVER
overnight: qua một đêm
We can’t do the photocopying overnight.
OVER
over the river: trên dòng sông
There is a new bridge over the river.
OUR
try our best: Cố gắng hết mình
We should try our best to reach the finish.
OUR
our company’s sale target: mục tiêu bán hàng của công ty chúng ta
Our company’s sales target has been updated.
EVEN
even lose your life: thậm chí mất mạng sống
This task is very dangerous because you might even lose your life.
EVEN
even his family: thậm chí là gia đình anh ta
He doesn’t care about anything, even his family.
MOST
This is the most delicious meal that I’ve eaten.
MOST
Most of the students in this university are international.
ME
show me: chỉ cho tôi
Could you please show me the way to Oxford university?
ME
irritated me: đã làm tôi tức giận
His impolite behavior at the party irritated me.
STATE
in a bad state: trong tình trạng tồi tệ
It will be hard to sell this house  for a high price because it is in a bad state.
STATE
state of health: tình trạng sức khoẻ
You should take better care of your wife as  the state of her health is not good.
AFTER
After graduating, she intends to become a businesswoman.
AFTER
She has changed a lot after coming back from the UK.
ALSO
She is fluent in English and French. She also speaks a little Chinese.
ALSO
The girl is not only beautiful, but also intelligent.
MADE
made a cake: đã làm một chiếc bánh
Last year, she made a cake for his birthday.
MADE
made by: được làm bởi
This shirt was made by a famous American designer.
MANY
many times: nhiều lần
I love that book, I’ve read it many times.
MANY
many beautiful flowers: nhiều hoa đẹp
On Teacher’s Day, I received many beautiful flowers from my lovely students.
D/ Exercises

loading...

2. Luyện tập nhớ từ và phát âm


Game luyện tập từ vựng:

Các bạn sẽ nghe và nhìn thấy 1 từ - sau đó bạn phải gõ lại từ đó. Hãy chạm vào nút Start phía dưới để bắt đầu

Game luyện phát âm

Bạn hãy gõ các âm để tạo nên từ vừa nghe được. Hãy chạm vào nút Start ở phía dưới để bắt đầu

Tham khảo

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay