loading...
Đóng

Click vào từ gạch chân để tra từ
Đóng
Ellen: I am so happy to have you here. This is the first time having you on, so thanks.
So I know you were nervous about the entrance. I think people feel like they're supposed to dance.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này