loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/96
Nhấp chuột vào các trạng từ trong các câu sau.
Nhấp chuột vào các trạng từ trong các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ đúng trong 2 từ được in đậm bằng cách click vào từ sai để bỏ chọn.
Chọn từ đúng trong 2 từ được in đậm bằng cách click vào từ sai để bỏ chọn.
Bạn chưa làm bài này
Hãy thành lập các trạng từ từ những tính từ sau đây.
Hãy thành lập các trạng từ từ những tính từ sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống cạnh các trạng từ được in đậm với các chữ cái chỉ loại trạng từ.
Điền vào chỗ trống cạnh các trạng từ được in đậm với các chữ cái chỉ loại trạng từ.
Bạn chưa làm bài này
Xét xem các câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp, điền C cho câu đúng và I cho câu sai.
Xét xem các câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp, điền C cho câu đúng và I cho câu sai.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành các câu hoàn chỉnh (chú ý viết dấu câu).
Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành các câu hoàn chỉnh (chú ý viết dấu câu).
Bạn chưa làm bài này
Điền vào mỗi chỗ trống với một trong các từ cho sẵn dưới đây.
Điền vào mỗi chỗ trống với một trong các từ cho sẵn dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này