loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/69
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn của các tính từ, trạng từ sau.
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn của các tính từ, trạng từ sau.
Bạn chưa làm bài này
Nối các tính từ, trạng từ với dạng thức so sánh hơn của chúng.
Nối các tính từ, trạng từ với dạng thức so sánh hơn của chúng.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ cho sẵn.
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ cho sẵn.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ cho sẵn.
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ cho sẵn.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Nghiên cứu các thông tin về ba nước sau. Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ cho trong ngoặc và tên nước.
Nghiên cứu các thông tin về ba nước sau. Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ cho trong ngoặc và tên nước.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây.
Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này