loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/47
Hoàn thành các câu dạng ngắn thể hiện sự đồng tình như câu mẫu.
Hoàn thành các câu dạng ngắn thể hiện sự đồng tình như câu mẫu.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng 'too, so, either, neither'.
Hoàn thành các câu sau sử dụng 'too, so, either, neither'.
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi câu ở phía bên phải với một câu phù hợp ở phía bên trái.
Kéo thả mỗi câu ở phía bên phải với một câu phù hợp ở phía bên trái.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'neither ... nor' hoặc 'either ... or'.
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng 'neither ... nor' hoặc 'either ... or'.
Bạn chưa làm bài này
Nối hai câu sử dụng 'neither ... nor' hoặc 'either ... or'.
Nối hai câu sử dụng 'neither ... nor' hoặc 'either ... or'.
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này