loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/43
Bạn hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau nhé.
Bạn hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau nhé.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào chỗ trống một đại từ chủ ngữ phù hợp để thay thế cho mỗi danh từ hoặc cụm danh từ dưới đây.
Bạn hãy điền vào chỗ trống một đại từ chủ ngữ phù hợp để thay thế cho mỗi danh từ hoặc cụm danh từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy ghép đại từ chủ ngữ với đại từ tân ngữ tương ứng.
Bạn hãy ghép đại từ chủ ngữ với đại từ tân ngữ tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy thay thế mỗi từ hoặc cụm từ được gạch chân bằng một đại từ tân ngữ phù hợp.
Bạn hãy thay thế mỗi từ hoặc cụm từ được gạch chân bằng một đại từ tân ngữ phù hợp.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền một chỗ trống một đại từ thích hợp sử dụng gợi ý trong ngoặc đơn.
Bạn hãy điền một chỗ trống một đại từ thích hợp sử dụng gợi ý trong ngoặc đơn.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy chọn một đại từ phù hợp để thay thế cho từ hoặc cụm từ được gạch chân trong từng câu dưới đây.
Bạn hãy chọn một đại từ phù hợp để thay thế cho từ hoặc cụm từ được gạch chân trong từng câu dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này