Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 30: Gerunds and Infinitives
Danh động từ và động từ nguyên mẫu là hai dạng đặc biệt của động từ được dùng với các quy tắc đặc biệt. Bài học này sẽ giúp các bạn nắm rõ cách dùng của chúng.
Các bài tập luyện tập
0/94
Các bài tập luyện tập
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay