loading...
Đóng
Unit 2: Countable and Uncountable Nouns (Danh từ đếm được và không đếm được)
Trong bài học này, các bạn sẽ tìm hiểu về hai loại danh từ phổ biến là danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
Các bài tập so sánh danh từ đếm được và danh từ không đếm được
0/59
Các bài tập so sánh danh từ đếm được và danh từ không đếm được
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này