loading...
Đóng

Can Robot Dogs Help People with Alzheimer’s?

Can Robot Dogs Help People with Alzheimer’s?

Could a robot dog help people with Alzheimer’s disease and other forms of dementia? American entrepreneur Tom Stevens thinks so. He recently presented a test version of a yellow Labrador puppy to residents of a nursing home in the American state of California.

To develop the device, Stevens’ company Tombot worked with Jim Henson’s Creature Shop, a company established by the famous creator of the Muppets.

“It didn’t just have to look real and feel realistic but it had to behave realistically as well,” Stevens said about the robot puppy. Stevens believes the Tombot dog, which moves its head from side to side and wags its tail, can help people with dementia. It also is easier to care for than a real dog, he said.

The robot has 16 motors to control its movements and has sensors that cause it to respond to voice commands and detect how people are touching it.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này