loading...
Đóng

Disease Threatens Banana, the World’s Most Popular Fruit

Disease Threatens Banana, the World’s Most Popular Fruit

A disease that threatens the world’s most popular fruit – the banana – has arrived in Latin America. As a result, officials in Colombia have declared a state of emergency. Bananas are among the most important food crops in the world, along with wheat, rice and corn. That information comes from the United Nations (UN).

Five years ago, the UN warned that a disease called Tropical Race 4, or TR4, could destroy “much of the world’s banana crop.” The disease first appeared in Asia in the 1990s. It later spread to Africa and the Middle East.

There are as many as 1,000 kinds of bananas grown in more than 150 countries. The TR4 disease only affects the most popular and common kind of banana – the Cavendish.

It is easier and more cost-effective for growers to produce just one kind of banana. Growers in Colombia and many other places choose Cavendish bananas. This variety can be shipped to countries around the world without ripening too quickly.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này