loading...
Đóng

Eating More Plant Protein May Help You Live Longer

Eating More Plant Protein May Help You Live Longer

People who eat more plant-based protein may live longer than those who get more protein from meat, a Japanese study suggests.

Researchers followed almost 71,000 middle-aged Japanese adults for an average of almost 20 years. They compared people who ate the smallest amount of plant protein to those who ate the largest amount. The researchers found that those who ate the most were 13 percent less likely to die during the study. They were also 16 percent less likely to die of cardiovascular causes.

Frank Hu is a medical doctor and the head of the department of nutrition at the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, Massachusetts. He told the Reuters news service that earlier studies have shown that eating more animal protein is linked to chronic disease and death.

He said earlier studies also have shown that eating more plant protein is linked with lower health risks.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này