loading...
Đóng

New Shipping Rules Aim to Reduce Air Pollution, But Could Harm Seas

New Shipping Rules Aim to Reduce Air Pollution, But Could Harm Seas

New shipping rules aimed at reducing air pollution will take effect in January 2020. The rules, put in place by the International Maritime Organization, or IMO, will change the kind of fuel that ships can use.

Ships, for the most part, will no longer be able to use fuels with a sulfur content above 0.5 percent. Current rules permit a sulfur content of around 3.5 percent.

The IMO’s stated goal is to reduce air pollution. However, experts and civil society leaders warn that the rules could have a bad side effect. Ship crews might dump more sulfur and nitrates into the ocean. After January 2020, ships will still be able to use higher-sulfur fuel if they have pollution cleaning devices called scrubbers.

There are two kinds of scrubbers: open-loop scrubbers and closed-loop scrubbers. Open-loop scrubbers use water to remove sulfur coming through a ship’s smokestack and pump the waste into the sea. Closed-loop scrubbers keep most of the water used in the cleaning process on the ship for disposal later at a port.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này