loading...
Đóng

Study: Number of Kids Watching Online Videos Doubled in 4 Years

Study: Number of Kids Watching Online Videos Doubled in 4 Years

A new study has found that the number of young Americans who watch online videos each day has more than doubled in the past four years.

The findings were based on a survey of about 1,700 young people aged 8 to 18. Results were released this week by the U.S.-based not-for-profit group Common Sense Media. The group researches youth technology activity and offers guidance for parents.

Fifty-six percent of 8- to 12-year-olds taking part in the survey said they watched online videos each day. That rate jumped to 69 percent for 13- to 18-year-olds.

The survey found that overall screen time for young Americans did not change much over the past four years. On average, preteens spent just under five hours of screen time on devices each day. Teens had about seven and a half hours of screen time. The numbers did not include time young people spent on their devices doing homework, reading books or listening to music.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này