loading...
Đóng

Africa Not Ready to Give Up on Oil

Africa Not Ready to Give Up on Oil

Protests against climate change have been taking place in many countries throughout the year. Yet energy officials from one area appear unlikely to support calls to suspend use of fossil fuels, such as coal and oil. That area is Africa, south of the Sahara Desert.

Burning oil releases carbon dioxide into Earth’s atmosphere. Scientists blame increasing levels of the gas for rising temperatures worldwide.

“Under no circumstances are we going to be apologizing,” said Gabriel Obiang Lima, energy minister of Equatorial Guinea. He added that African countries need to use their oil resources to create jobs and increase economic development.

“Anybody out of the continent saying we should not develop those fields, that is criminal. It is very unfair,” he said. Obiang Lima spoke last week at a meeting of energy officials in Cape Town, South Africa.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này