loading...
Đóng

Paris through the eyes of a fashion photographer

Paris through the eyes of a fashion photographer

Italian fashion photographer Paolo Roversi knows the city inside and out. But he doesn't consider himself a true Parisian. "I've always been a stranger in Paris. But I love this feeling of being a stranger, you know -- to be here and to walk in this city and to discover all the time," he says.

Roversi, who was born in Ravenna, a city of 150,000 in central Italy, says Paris will always be a mythical place for "an Italian boy from a little town." And in the 30 years he's been there, he's seen it evolve while maintaining its fundamental qualities.

"Paris is like the rest of the world," he says. "It's changing a lot, but there is a kind of atmosphere, a kind of perfume over Paris that is still there. A sensation of Paris. I think the soul of Paris is still there. But the clothes and the haircut has changed."

And if you want to really see the city's beauty, Roversi has a secret tip: just cross one of her bridges.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này