loading...
Đóng

Trump again defends use of the term 'China virus'

Trump again defends use of the term 'China virus'

President Donald Trump was pressed for the second straight day on why he is calling the coronavirus the "Chinese virus," amid instances of bigotry against Asian Americans.

After consulting with medical experts, and receiving guidance from the World Health Organization, CNN has determined that that name is both inaccurate and is considered stigmatizing.

Trump claimed that he is using the term because China tried to blame the virus on US soldiers. "Cause it comes from China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China, that's why. I want to be accurate," Trump said on Wednesday.

Pressed again, he said: "I have great love for all of the people from our country, but as you know China tried to say at one point ... that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not gonna happen, not as long as I'm President. It comes from China." He also denied that it was a racist term to use.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này