loading...
Đóng

Penguins on a Trip

Penguins on a Trip

A pair of penguins took a walk in an aquarium in Chicago. The aquarium was closed due to the coronavirus.

Caretakers at the aquarium let the penguins wander around and explore the place. Caretakers say that it is important for the penguins. It was a good chance for the animals to behave naturally, and caretakers let them do this often. The aquarium´s official said that it was an important part of animal welfare and that the animals need to feel happy.

Other animals at the aquarium make similar trips, too. Caretakers do not usually record them because there are many visitors. This time, caretakers had more time to record the penguins because the aquarium was closed.

Caretakers shared the video of the penguins on social media. Many people liked the video, and they demanded more videos with different animals. The aquarium got flooded with praise and requests to livestream penguins and other animals wandering around the facility.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này