loading...
Đóng

Big breakfasts help us burn double the calories

Big breakfasts help us burn double the calories

Researchers have revealed what might be a highly popular new way to lose weight - eat a big breakfast. It could become the biggest diet fad ever for those wishing to shed a few kilos. Scientists in Germany conducted a study on how a hearty breakfast affected the body's metabolism in a laboratory experiment. Sixteen men ate a low-calorie breakfast and high-calorie dinner one day, and reversed this with a high-calorie breakfast and low-calorie dinner the next. Eating a larger breakfast and a smaller dinner boosted a process called diet-induced thermogenesis (DIT). This is the generation of heat in the body that burns up calories. This happened even when the total calories consumed throughout the day remained the same.

Eating a big breakfast led to 2.5 times higher rates of DIT. Researcher Dr Juliane Richter spoke about the findings of her investigation. She said: "Our results show a meal eaten for breakfast, regardless of the number of calories it contains, creates twice as high DIT as the same meal consumed for dinner. This finding is significant for all people as it underlines the value of eating enough at breakfast."


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này