loading...
Đóng

Criminals have smaller brain size, says study

Criminals have smaller brain size, says study

A study published in the journal "Lancet Psychiatry" found that antisocial people could have smaller areas of the brain. It said criminals' brains had a different structure to the brains of people who followed the law. Researchers looked at records of 672 people between the ages of seven and 26. At the age of 45, the researchers scanned the people's brains. Eighty of them had a history of antisocial behaviour from their early teens. The areas of their brain that were linked to emotions, motivation and behaviour control were smaller in the long-term criminals.

The research could help doctors understand antisocial behaviour. People may behave badly because of their brain size. A researcher said it was a kind of disability and we needed to be kinder to these people. Another researcher said doctors could help to stop antisocial behaviour. She said these people needed more support.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này