loading...
Đóng

Italy's New Bridge

Italy's New Bridge

Two years ago, a bridge in Genoa, Italy, collapsed. 43 people died in the accident that shocked the world. Nobody could understand how such a disaster could happen in a developed country. Italy has good roads and bridges.

Builders demolished the old bridge, and they built a new bridge in the same place. It is not easy work. The structure of the bridge is very special. A famous architect, Renzo Piano, designed the new bridge. Piano designed other buildings, such as the Centre Pompidous in Paris or the New York Times building in New York. The total cost of the project was more than €200 million.

The coronavirus is in Italy. The situation is very bad. There are hard rules. People must stay away from each other. Builders work while this happens, which makes the bridge very special. Italy´s Prime Minister is happy with the bridge. He said that the new bridge was a symbol of unity and hope.


Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này