loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/45
Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây cùng với can/ can’t/ could/ couldn’t và các động từ dưới đây.
Hoàn thành các câu dưới đây cùng với can/ can’t/ could/ couldn’t và các động từ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Nhìn tranh và thời gian cho sẵn để nói về điều mà những người dưới  đây có thể làm. Dùng các từ/ cụm từ sau.
Nhìn tranh và thời gian cho sẵn để nói về điều mà những người dưới đây có thể làm. Dùng các từ/ cụm từ sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với could hoặc was/ were able to. Trong một vài trường hợp có thể có 2 đáp án đúng. Dùng dạng phủ định khi cần thiết.
Điền vào chỗ trống với could hoặc was/ were able to. Trong một vài trường hợp có thể có 2 đáp án đúng. Dùng dạng phủ định khi cần thiết.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này