loading...
Đóng
Unit 29: Modals of obligation and advice
Tiếp theo loạt bài học về động từ khuyết thiếu, bài học này sẽ giảng giải kỹ hơn về động từ khuyết thiếu chỉ sự bắt buộc - must, và động từ khuyết thiếu chỉ lời khuyên - should
Động từ khuyết thiếu chỉ sự bắt buộc và lời khuyên
0/56
Động từ khuyết thiếu chỉ sự bắt buộc và lời khuyên
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này