loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/65
Xét xem từ “it” trong các câu dưới đây là đại từ làm chủ ngữ - S, đại từ làm tân ngữ - O hay chủ ngữ giả - ES như trong ví dụ.
Xét xem từ “it” trong các câu dưới đây là đại từ làm chủ ngữ - S, đại từ làm tân ngữ - O hay chủ ngữ giả - ES như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với There hoặc It để hoàn thành các câu sau đây.
Điền vào chỗ trống với There hoặc It để hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng gợi ý và “it” làm chủ ngữ giả để trả lời các câu hỏi như trong ví dụ.
Sử dụng gợi ý và “it” làm chủ ngữ giả để trả lời các câu hỏi như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau với dạng thức đúng của động từ cho trong ngoặc.
Hoàn thành các câu sau với dạng thức đúng của động từ cho trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này