loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/54
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh bằng.
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc so sánh bằng.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc 'as…as' hoặc 'not so…as'.
Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc 'as…as' hoặc 'not so…as'.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng các cụm từ cho sẵn trong khung.
Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng các cụm từ cho sẵn trong khung.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại câu sử dụng các từ cho sẵn trong ngoặc.
Viết lại câu sử dụng các từ cho sẵn trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Đọc thông tin và hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc 'as much/ many…as' hoặc 'not so much/ many…as'.
Đọc thông tin và hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc 'as much/ many…as' hoặc 'not so much/ many…as'.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này