loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/70
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
Sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh miêu tả những bức tranh sau.
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu hỏi sử dụng dạng đúng của cấu trúc be going to và các từ cho trước dưới đây.
Viết các câu hỏi sử dụng dạng đúng của cấu trúc be going to và các từ cho trước dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Những câu sau là dự định hay dự đoán về tương lai?
Những câu sau là dự định hay dự đoán về tương lai?
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thiện các câu sau.
Chọn đáp án đúng hoàn thiện các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với chữ cái
Điền vào chỗ trống với chữ cái "T" dưới câu đúng và từ/ cụm từ sai dưới câu có lỗi sai.
Bạn chưa làm bài này
Ghép các câu với phần diễn giải tương ứng.
Ghép các câu với phần diễn giải tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.
Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D.
Chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này