loading...
Đóng
Unit 12 - I like playing football.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
13
Unit 13 - I have got a cat.
Diễn đạt sở hữu với "Have got/Has got".
Bài học trước
11
Unit 11 - I like chicken.
Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân với động từ "Like" đi kèm danh từ.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này