Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 14 - What do you have?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
15
Unit 15 - What are they doing?
Hỏi và trả lời về hoạt động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Bài học trước
13
Unit 13 - I have got a cat.
Diễn đạt sở hữu với "Have got/Has got".
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay