loading...
Đóng
Unit 14 - What do you have?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
15
Unit 15 - What are they doing?
Hỏi và trả lời về hoạt động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Bài học trước
13
Unit 13 - I have got a cat.
Diễn đạt sở hữu với "Have got/Has got".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này