loading...
Đóng
Unit 15 - What are they doing?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
16
Unit 16 - Where is the chair?
Hỏi và miêu tả vị trí đồ vật.
Bài học trước
14
Unit 14 - What do you have?
Cách diễn đạt sở hữu với "Have" và "Has".
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này