loading...
Đóng
Unit 18 - It's sunny in Hanoi today.
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
19
Unit 19 - What color is the sky?
Hỏi và trả lời về màu sắc.
Bài học trước
17
Unit 17 - There is a ball on the floor.
Giới thiệu sự tồn tại của vật với "There is" và "There are".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này