Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 19 - What color is the sky?
TASK LIST
Hoàn thành:
0%
Em cần trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi để được tính là vượt qua phần chơi.
Bài học sau
20
Unit 20 - How many crayons?
Hỏi và trả lời về số lượng.
Bài học trước
18
Unit 18 - It's sunny in Hanoi today.
Hỏi và trả lời về thời tiết.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay